داشبورد سرمایه گذار

سیـد مـحـمـد حسیـنی


کل مبلغ سرمایه گذاری من

100.000.000 تومان   

سود من تا این لحظه

0 تومان   

جمع کل + سود تا این لحظه

0 تومان   

قرارداد های من

12 ماهه + 10 روز

شروع: 1399/02/01 - 100.000.000 تومان
پـایان: 1400/04/11 - 190.000.000 تومان